Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden DecaLED.com

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DecaLED.com

Artikel 1 Toepasselijkheid

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

"DecaLED.com”: Decaled.com, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 12032346, dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;
"product” of "producten”: door DecaLED.com aangeboden of geleverde LED en andere verlichting, audiovisuele apparatuur of andere zaken;
"dienst” of "diensten”: door DecaLED.com geleverde diensten, zoals montage, onderhoud en service;
"afnemer”: de (potentiële) afnemer die een overeenkomst met DecaLED.com sluit.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DecaLED.com en op alle met DecaLED.com gesloten overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan. 
Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) afnemer gehanteerde algemene voorwaarden.  Afnemer met wie eenmaal een overeenkomst gesloten is waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden op nadere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van DecaLED.com zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de afnemer zijn onherroepelijk.
DecaLED.com is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
Onjuistheden in de orderbevestiging van DecaLED.com dienen binnen 5 werkdagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan DecaLED.com te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de afnemer daaraan gebonden is.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden DecaLED.com alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3 Informatie en conformiteit

Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden DecaLED.com niet. Vermeldingen van afmetingen, kleuren, kwaliteit, prestaties en andere eigenschappen worden met  zorg gedaan, maar DecaLED.com kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Deze vermeldingen gelden daarom bij benadering en zijn niet bindend. 
De afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan DecaLED.com verstrekte gegevens en informatie. DecaLED.com is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien de afnemer alle redelijkerwijs door DecaLED.com verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
De afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem bestelde producten en de daarbij behorende verpakking en andere informatie voldoen aan de in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de afnemer.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, de diensten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat DecaLED.com ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen offertes, tekeningen, verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan DecaLED.com. 
Het is de afnemer niet toegestaan om offertes van DecaLED.com en/of in het kader daarvan door DecaLED.com verstrekte documentatie aan derden ter beschikking te stellen.
De afnemer mag de producten uitsluitend aanbieden, verkopen en leveren onder het merk, het logo en de verpakking die DecaLED.com of haar leverancier aan de producten heeft toegekend.

Artikel 5 Prijzen

Door DecaLED.com opgegeven of met DecaLED.com overeengekomen prijzen zijn exclusief transport, exclusief BTW en andere belastingen en exclusief reis- en verblijfskosten en andere onkosten, tenzij expliciet anders is vermeld.
Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen,  waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, is DecaLED.com gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
Indien DecaLED.com bijkomende diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de opdrachtbevestiging/overeenkomst, is zij gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 6 Levertijd en termijnen

De door DecaLED.com opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden en termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding daarvan verplicht DecaLED.com niet tot schadevergoeding en geeft de afnemer niet het recht om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door DecaLED.com benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door DecaLED.com benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

Artikel 7 Levering van producten

Voor de betekenis van door DecaLED.com gebruikte vervoers- en leveringstermen zijn de dan geldende Incoterms bepalend. Indien niet anders is overeengekomen geschiedt levering af fabriek (ex Works).
DecaLED.com bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de afnemer om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de afnemer. Transport en/of verzending geschiedt voor risico van de afnemer.  DecaLED.com is uitsluitend verantwoordelijk voor overhandiging van de producten aan de vervoerder/transporteur. Aflevering door de vervoerder/transporteur op de leverlocatie is voor risico van de afnemer. Vervoerder/transporteur mag er vanuit gaan dat de op de leverlocatie aanwezigen perso(o)n(en) bevoegd zijn om de producten namens de afnemer in ontvangst te nemen. De afnemer dient transport/verzending te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Mocht een door de afnemer besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal DecaLED.com indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.
Indien de afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang DecaLED.com dat wenselijk acht voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. DecaLED.com heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen. 
DecaLED.com is niet verplicht om een verzoek van de afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat DecaLED.com daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de afnemer.
DecaLED.com is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 8 Installatie, onderhoud en andere diensten

DecaLED.com bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de diensten worden uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de afnemer.
Met DecaLED.com overeengekomen responstijden gaan in op de eerstvolgende werkdag na de dag waarop de melding door DecaLED.com is ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De afnemer dient zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen, die voor de uitvoering van de diensten van belang zijn.
Meerwerk zal door de afnemer worden vergoed op basis van de op dat moment bij DecaLED.com geldende tarieven. Er is in ieder geval sprake van meerwerk indien de door de afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid of indien werkelijke gegevens afwijken van de offerte of opdrachtbevestiging.
De afnemer zorgt ervoor dat de medewerkers van DecaLED.com de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat de door de medewerkers van DecaLED.com in redelijkheid gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking worden gesteld, bij gebreke waarvan DecaLED.com gerechtigd is om de daardoor ontstane (extra) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
De afnemer is verplicht ten aanzien van de medewerkers van DecaLED.com alle vereiste of nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
De afnemer is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van (medewerkers van) DecaLED.com die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
De afnemer zal DecaLED.com vóór de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk in kennis stellen van geldende bijzondere veiligheids- en andere voorschriften.
De afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.
De opdracht wordt als uitgevoerd/opgeleverd beschouwd, indien (i) de afnemer de werkzaamheden heeft goedgekeurd, (ii) de zaak, waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, door de afnemer geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen, (iii) DecaLED.com schriftelijk aan de afnemer heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en de afnemer niet binnen 5 werkdagen na die mededeling daartegen schriftelijk protesteert, of (iv) de afnemer de werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname niet in de weg staan.

Artikel 9 Uitsluitingen

Werkzaamheden door DecaLED.com met betrekking tot onderzoek naar en/of herstel van gebreken of storingen, die veroorzaakt zijn door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of door het niet naleven van de door DecaLED.com gegeven aanwijzingen, voorschriften of (vervangings)adviezen, of die veroorzaakt zijn door (het gebrekkig functioneren van) apparatuur, programmatuur of andere producten van de afnemer of derden, door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, door vandalisme of door andere niet aan DecaLED.com toe te rekenen oorzaken, vallen niet onder de ondersteuning uit hoofde van de (service)overeenkomst en zullen door de afnemer worden vergoed op basis van de op dat moment bij DecaLED.com geldende tarieven.
Werkzaamheden door DecaLED.com in verband met het verhelpen van achterstallig onderhoud aan apparatuur ouder dan 12 maanden of in verband met wijzigingen in de configuratie van primair of secundair aangesloten apparatuur, zoals computers, netwerken, stuursystemen, audio, video & showcontrol systemen of beveiligingsinstallaties, vallen niet onder de ondersteuning uit hoofde van de (service)overeenkomst en zullen door de afnemer worden vergoed op basis van de op dat moment bij DecaLED.com geldende tarieven.
Apparatuur die vervangen dient te worden of waarvan de technische levensduur is verstreken (algehele slijtage) kan door DecaLED.com van verder onderhoud uit hoofde van de (service)overeenkomst worden uitgesloten. Indien DecaLED.com van dit recht gebruik maakt, zal zij de afnemer daarvan ten minste 1 maand tevoren in kennis stellen.

Artikel 10 Overmacht

Indien DecaLED.com door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd. De afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. 
Onder overmacht zijn mede te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, werkstakingen, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door DecaLED.com onvoorziene problemen bij productie of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door DecaLED.com zijn ingeschakeld.
Indien DecaLED.com bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Gebreken en reclame

Indien zich gebreken zouden voordoen in de producten of diensten als gevolg van productie- of materiaalfouten of fouten in de werkzaamheden, dan zal DecaLED.com de gebreken herstellen, de betrokken producten of diensten vervangen of opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van DecaLED.com. Deze garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie met een maximum van 24 maanden na levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken in of veroorzaakt door lichtbronnen, glaswerk, batterijen en accu’s en/of gebreken die (mede) het gevolg zijn van (i) normale slijtage, (ii) het door (personeel van) de afnemer niet in acht nemen van door DecaLED.com gegeven of op verpakkingen of in gebruiksaanwijzingen vermelde instructies, (ii) ander gebruik dan het normale voorziene gebruik, (iii) onoordeelkundig bewaren, onderhouden of gebruiken van de producten of achterstallig onderhoud, (iv) het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten, (v) naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de afnemer op maat geproduceerde en geleverde producten of diensten of (vi) vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is DecaLED.com niet aansprakelijk.
De afnemer dient de geleverde producten en diensten binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst resp. uitvoering nauwkeurig te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten vrij van transportschade zijn ontvangen. 
De afnemer dient eventuele klachten over de producten of diensten of de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd na ontdekking bij DecaLED.com in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.
Indien de afnemer reclameert is hij verplicht DecaLED.com de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van DecaLED.com te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging. Alleen de producten en aantallen, waarvoor DecaLED.com uitdrukkelijk haar akkoord heeft gegeven in verband met de aanwezigheid van een gebrek, komen in aanmerking voor retourzending. De overige producten, ook indien deze gelijktijdig met de gebrekkige producten zijn geleverd, mogen niet retour gezonden worden. Lichtbronnen en glaswerk zijn in alle gevallen uitgesloten van retournering.
Voor een retourzending van producten met gebreken dient de afnemer het aanvraagformulier retourzending op de website van DecaLED.com (www.decaled.coml)  correct en volledig in te vullen en met de gevraagde documenten, zoals originele pakbon en factuur aan DecaLED.com te verzenden. Retourzending is uitsluitend mogelijk na online registratie en met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer en na verkrijging van de uitdrukkelijke toestemming van DecaLED.com. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. De producten blijven in beginsel voor rekening en risico van de afnemer. DecaLED.com zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van DecaLED.com.
Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
De afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van DecaLED.com binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan DecaLED.com mede te delen, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.
Na constatering van een tekortkoming in een product is de afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

In geval van retournering van producten zonder gebrek geldt het volgende:

(i) retournering is uitsluitend mogelijk indien het ongebruikte standaard producten betreft. Beschadigde, onbruikbare en/of niet standaard producten (maatwerk) worden niet teruggenomen of gecrediteerd;

(ii) het aanvraagformulier retourzending op de website van DecaLED.com (www.decaled.com) dient correct en volledig te worden ingevuld en met de gevraagde documenten, zoals originele pakbon en factuur aan DecaLED.com worden verzonden;

(iii) er dient online registratie plaats te vinden met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer en na verkrijging van de uitdrukkelijke toestemming van DecaLED.com;

(iv) retournering kan tot 60 dagen na factuurdatum. De geretourneerde producten dienen dan bij DecaLED.com ontvangen te zijn;

(v) DecaLED.com is gerechtigd een restockingfee ter bedrage van 20% van het factuurbedrag te vermeerderen met BTW in rekening te brengen en te verrekenen met het in verband met de retournering te crediteren bedrag;

(vi) het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer.

In geval van een demo geldt dat deze binnen 30 dagen na factuurdatum dient te worden geretourneerd en derhalve door DecaLED.com ontvangen dient te zijn om aanspraak te kunnen maken op creditering van het volledige bedrag. Voor het overige gelden de bepalingen hiervoor met betrekking tot retournering van producten zonder gebrek.

In alle gevallen (inclusief retourzending van producten met gebreken) geldt dat retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van DecaLED.com en/of zonder inachtneming van de regels van DecaLED.com niet in behandeling worden genomen en geen recht geven op creditering van enig bedrag. De geretourneerde producten worden in dat geval door DecaLED.com afgevoerd en niet bewaard of aan de afnemer teruggezonden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Buiten het bepaalde in Artikel 11 heeft de afnemer geen enkele aanspraak op DecaLED.com wegens gebreken in of met betrekking tot de door DecaLED.com geleverde, verhuurde of in bruikleen gegeven producten of verrichte diensten. 
DecaLED.com is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen zaakschade, immateriële schade, gederfde inkomsten, stagnatieschade, reputatieschade en iedere andere gevolgschadeschade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van DecaLED.com.
DecaLED.com is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelen of nalaten van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen bewuste roekeloosheid of opzet van deze personen.
Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de afnemer.
De door DecaLED.com gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is DecaLED.com niet aansprakelijk.
In gevallen waarin DecaLED.com, onverminderd het bepaalde in dit Artikel 12, aansprakelijk is voor schade, zal een eventuele te betalen schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 5.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van DecaLED.com, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
Iedere vordering op DecaLED.com, tenzij deze door DecaLED.com is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
Afnemer zal DecaLED.com evenals medewerkers van DecaLED.com vrijwaren voor aanspraken van derden (hieronder ook begrepen bestuurlijke en/of strafrechtelijke boetes), medewerkers van DecaLED.com daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van Afnemer en/of de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Afnemer verstrekte gegevens of informatie.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

DecaLED.com behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is DecaLED.com gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Indien de afnemer dezelfde producten van meerdere leveranciers heeft afgenomen, worden de bij de afnemer aanwezige producten vermoedt de door DecaLED.com geleverde en door de afnemer onbetaald gelaten producten te zijn.
De afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden, de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening of anderszins te bezwaren of vervreemden. 
De afnemer is verplicht de verhuurde of in bruikleen gegeven zaken en de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van DecaLED.com te bewaren.
DecaLED.com heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en documenten die DecaLED.com uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op de afnemer heeft of mocht krijgen. De afnemer komt jegens DecaLED.com geen retentierecht op de door DecaLED.com geleverde producten toe.
Een door DecaLED.com verhuurde of in bruikleen gegeven zaak blijft te allen tijde eigendom van DecaLED.com. De afnemer is niet gerechtigd de verhuurde of in bruikleen gegeven zaak te verkopen, verpanden, verhuren of op enige wijze aan een derde ter beschikking te stellen. 
De afnemer dient de verhuurde zaak direct na afloop van de huurtermijn en de in bruikleen gegeven zaak op eerste verzoek van DecaLED.com, maar uiterlijk 14 dagen na einde huur, bruikleen of terbeschikkingstelling, aan DecaLED.com te retourneren.
Indien de afnemer een of meer in bruikleen verkregen demonstratiematerialen van DecaLED.com niet, niet tijdig of niet in de oorspronkelijke staat inclusief verpakking retourneert, is hij op eerste verzoek van DecaLED.com verplicht om deze demonstratiematerialen af te nemen tegen betaling van de nieuwwaarde ervan.  
Ingeval van schending van een van de in dit artikel opgenomen verbintenissen door (personeel van) de afnemer dan wel door de afnemer ingeschakelde derden verbeurt de afnemer ten opzichte en ten behoeve van DecaLED.com een aan DecaLED.com toekomende boete van EUR 5.000,- per overtreding en van EUR 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van DecaLED.com op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd het recht van DecaLED.com om nakoming van deze verbintenis te vorderen.

Artikel 14 Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van DecaLED.com te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Huurtermijnen en eventuele door DecaLED.com bepaalde waarborgsommen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
DecaLED.com heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. 
Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de afnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van twee (2) % per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van EUR 40,-. 
De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. DecaLED.com is steeds bevoegd om alles wat zij aan de afnemer schuldig is te verrekenen met wat de afnemer, al dan niet opeisbaar, aan DecaLED.com schuldig is.
Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de afnemer in staat van faillissement geraakt of (voorlopige) surseance van betaling vraagt. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op. Door de afnemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, elfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Annulering

De afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van DecaLED.com en de winstderving door DecaLED.com, te vermeerderen met BTW, aan DecaLED.com te vergoeden.

Artikel 16 Bescherming persoonsgegevens

DecaLED.com zal bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst van of ten behoeve van afnemer haar uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de inwerkingtreding daarvan, de Privacy Verordening en daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen. Voor meer informatie over het privacy beleid van DecaLED.com en uw rechten als afnemer wordt verwezen naar het privacy- en cookiestatement op de website www.decaled.com.

Artikel 17 Vertegenwoordiging

Indien de afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover DecaLED.com aansprakelijk als ware hij zelf afnemer.

Artikel 18 Slotbepalingen

De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. DecaLED.com en de afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar DecaLED.com is gevestigd.
Op alle overeenkomsten die door DecaLED.com worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980), van toepassing.
Alle geschillen tussen DecaLED.com en de afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is DecaLED.com bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de afnemer te wenden.

DecaLED.com, versie 2018.1